Zostań Rodziną Zaprzyjaźnioną


Kim jest rodzina zaprzyjaźniona?

    Rodziny zaprzyjaźnione to niespokrewnione osoby, które zaspokajają potrzeby intelektualne, emocjonalne i społeczne dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Utrzymują stały kontakt z dzieckiem i są dla dziecka osobami znaczącymi. Zapraszają je do swojego domu, spędzają z nimi czas wolny, zabierają na wspólne wycieczki, wspomagają je w miarę swoich i dziecka możliwości.. Nie mają wobec dziecka żadnych zobowiązań prawnych, ale ponoszą odpowiedzialność opiekuńczą i moralną za nawiązanie więzi emocjonalnej.

Co należy zrobić, by zostać rodziną zaprzyjaźnioną?

1. Zgłosić się do Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, gdzie zostanie się zaproszonym na badania psychologiczne-pedagogiczne oraz zostanie udzielona informacja na temat dalszego postępowania

2. Dostarczyć do Wrocławskiego Centrum:

    dot  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zostania rodziną zaprzyjaźnioną,

    dot  zaświadczenie od lekarza psychiatry,

    dot  zaświadczenie o niekaralności,

    dot   dodatkowe opinie o działalności społecznej,

Powyższe nie jest wymagane od osób, które ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Podstawę do wystawienia opinii przez WCOW stanowi wtedy zaświadczenie o ukończeniu i zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

3. Umówić się na spotkanie z pracownikiem socjalnym w celu przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów

4. Wrocławskie Centrum pomaga i wskazuje dziecko (dzieci), którego potrzeby są adekwatne do ich predyspozycji i możliwości wsparcia

5. Złożyć wniosek do sądu rodzinnego o urlopowanie konkretnego dziecka składany wraz z opinią z WCOW i uzyskać zgodę na przepustkowanie

Co daje dziecku kontakt z rodziną zaprzyjaźnioną?

    dot  poczucie bycia kochanym i akceptowanym pomagające dziecku radzić sobie z trudnościami i niepowodzeniami,

    dot  zaspokajanie potrzeb psychicznych, akceptacji i więzi emocjonalnej, poczucie przynależności,

    dot  zwiększenie pewności siebie, wzrost samooceny,

    dot  wspomaganie dziecka w prawidłowym rozwoju psychospołecznym i pomoc w realizacji marzeń,

    dot  umożliwianie poznawania najbliższego środowiska i poznawania świata,

    dot  możliwość uczestniczenia w życiu rodzinnym i nabywania prawidłowych wzorców postępowania,

    dot  uczenie się zasad i norm społecznych.

Jeżeli poszukujesz informacji na temat adopcji, zobacz:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Jeżeli chciałbyś zostać rodziną zastępczą, zobacz:

Wrocławska Podróż do Rodzicielstwa